[ssba]

De Prijs

De Gilbert de Bontridder Prijs wordt jaarlijks uitgekeerd aan een student van de opleiding Autonome Beeldende Kunst (AUT) van de faculteit van de kunsten Maastricht.
De prijs bestaat uit een geldbedrag van 2500€ beschikbaar gesteld door de Stichting Art Promotion en een werk uit de nalatenschap van Gilbert De Bontridder.
Zijn weduwe Magda Kerbusch reikt jaarlijks deze prijs uit.

De Gilbert De Bontridder Prijs wordt toegekend aan een student die naar het oordeel van de jury het meest aan de hier volgende selectiecriteria voldoet:

  • De student moet in zijn/haar werk een duidelijke visie over de functie van de kunst vertonen;
  • Er moet zoveel mogelijk sprake zijn van vernieuwende ideeën op het terrein van de beeldende kunst in brede samenhang met gebieden binnen de wetenschap (onderzoek en theorie);
  • Gedrevenheid en werklust dienen ten grondslag te liggen aan een duidelijke visie op het eigen werk;
  • Een duidelijke belangstelling voor het werk van andere kunstenaars, binnen de context van het eigen werk refererend aan de dialoog binnen de kunsttheorie, kan naar het oordeel van de jury als wezenlijk voor het toekennen van de prijs worden ervaren;

 

Daarbij is het vanzelfsprekend dat het werk dient te beantwoorden aan de regels van het eindexamenprogramma.
 
De jury bestaat uit minimaal drie personen die worden aangetrokken buiten de kring van direct belanghebbenden van de opleiding AUT. De jury dient op de hoogte te worden gebracht van het leven en werk van Gilbert De Bontridder. De zorg hiervoor ligt bij de opleidingscoördinator. De jury wordt geworven uit de toekomstige werkvelden van de afgestudeerde(n) en dient zo mogelijk internationaal te zijn samengesteld. De jury kiest uit haar midden een voorzitter.
De opleiding AUT geeft de juryleden gelegenheid tot beoordelen van de werken in de dagen voor en tijdens de eindexamententoonstelling, zoals deze is ingericht ruim voor de diplomauitreiking.
Elk jurylid heeft één stem. Behaald niemand van de kandidaten de meerderheid van de uitgebrachte stemmen, dan volgt een tweede ronde, uitgebreid met de stem van de coördinator van de opleiding AUT. De juryvoorzitter maakt een korte, schriftelijke verantwoording van haar keuze. Dit juryrapport wordt tijdens de prijsuitreiking door de voorzitter voorgelezen.

De Stichting Art Promotion zorgt er voor dat het prijzengeld samen met de erven De Bontridder ter beschikking gestelde tekening van Gilbert De Bontridder, aan de prijswinnaar wordt overhandigd en vermeldt daarbij op het uit te reiken getuigschrift de volledige naam van de stichting. 
Tevens dient de stichting er zorg voor te dragen dat er tijdens, of uiterlijk één jaar na de prijsuitreiking, door de prijswinnaar een offerte wordt ingediend i.v.m. publicatie. Of deze publicatie volledig in eigen beheer tot stand zal komen, of dat de middelen zullen worden ingezet als onderdeel van een grotere publicatie om daarmee zijn/haar werk in een grotere context te plaatsen is aan de prijswinnaar om te beslissen. 
De namen van de stichting én de prijs dienen vermeld te worden.

De opleiding AUT neemt de plicht op zich om de media op de hoogte te brengen via de daarvoor geëigende pr-kanalen.